Klachten

Peuteropvang ’t Kalfje is aangesloten bij de Geschillencommissie. Klachten worden volgens de geschillencommissie opgestelde procedure behandeld:
Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen

De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) bekend worden gemaakt.

Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer ingediend worden bij de Geschillencommisie.

Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil indient bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil indient, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter  bekend te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden door een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.